Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradenství > Školní metodik prevence

Školní metodik prevence

Prevence riz. chování

Koncepce prevence rizikového chování na rok 2015/16

Úvod:

Minimální preventivní program je metodickou základnou a orientační osnovou i strukturou  preventivního působení v rámci ovlivňování celého spektra aktuálních sociálně patologických projevů chování dětí v souladu se závaznými metodickými pokyny MŚMT a právními dokumenty ČR.  

Charakteristika cílové skupiny:

Cílovou skupinu Minimálního preventivního programu tvoří děti v základní škole a jejich sociální kontext (zvl. vrstevnická skupina, komunita a zprostředkovaně i rodina).

Definice problému:

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že problém, na jehož ovlivňování se Minimální preventivní program zaměřuje, je definován především primárně preventivně, tzn. hlavním úkolem je snaha o vyloučení všech rizik a vlivů, které negativně ovlivňují zdravý vývoj dětí.  

Použité prostředky:

Aktivity Minimálního preventivního programu se jako komplexní strategie prolínají v rámci výchovně vzdělávacího systému a jeho elementů jednotlivými činnostmi a oblastmi každodenního života, a to na všech jeho úrovních tzn. v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a  ve výuce jednotlivých předmětů.

Oblasti Minimálního preventivního programu:

Oblast vzdělávání:

V rámci teoretické výuky jsou do vzdělávacího procesu zařazovány specifické informace týkající se problematiky prevence rizikového chování i prvky aktivního sociálního učení a terapie realitou. V  každém předmětu v rámci jeho osnov je věnován prostor etické a právní výchově a výchově ke zdravému životnímu stylu.

V rámci MPP by bylo vhodné pokračovat s účastí pedagogův  sociálně pedagogickém výcviku orientované na prevenci rizikového chování, metodik prevence studuje dlouhodobý doplňkový  kurs pro metodiky prevence ve školství v rozsahu 300 hodin.  

Oblast školní výuky:

Tato oblast je nejvíce ovlivnitelná pedagogy. Prevence je obsažena v osnovách jednotlivých předmětů.  Je nutné vést pedagogy k pečlivému sledování projevů chování dětí se zdravotním  a sociálním znevýhodněním (děti z rodinného prostředí s nízkým    sociokulturním postavením, ohrožené rizikovým chováním v rodině), které patří mezi rizikové skupiny.  

Spolupráce s rodiči:

Význam spolupráce s rodinou je považován za velmi podstatný a  prioritami v rámci práce s rodinou je alespoň částečná realizace pravidelných setkání s rodiči s cílem zvýšit jejich aktivní podíl na výchově dítěte, získat nové informace mj. v oblasti problematiky sociálně patologických jevů a reflektovat svoje dosavadní rodičovské působení. Probíhá při pravidelných rodičovských schůzkách, osobních pohovorech. V indikovaných případech je vhodné usilovat o pravidelné setkání určitých rodičů v rámci rodinného poradenství. Vzdělání, zkušenosti a praxe metodika prevence zajišťují též kvalitní sociálně právní a speciálně pedagogické poradenství.

Výskyt  rizikového  chování:

Monitorování se děje kontinuálně v rámci nepřetržitého provozu a v okamžiku podezření či projevu problémového jevu je okamžitě kontaktováno vedení zařízení a metodik prevence rizikového chování a v rámci situačních metodických porad se hledá a poté realizuje efektivní strategie řešení dané problémové situace.

Cíl programu:

Cílem Minimálního preventivního programu je ovlivnit problematiku rizikového chování, snažit se vyloučit všechna rizika a vlivy, která narušují zdravý osobnostní vývoj dětí.  

V tomto smyslu povedou pedagogové důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka. Budou rozvíjet zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání s důrazem na právní odpovědnost jedince.

Zjišťování  efektivity  programu:

Efektivita realizovaného Minimálního preventivního programu je zjišťována prostřednictvím standardních kvantitativních a kvalitativních nástrojů a to průběžně před, při a po skončení každé etapy programu a po ukončení celého programu v rámci standardního šetření.

Spolupráce s institucemi:

Za významné v této oblasti považujeme mimo celého spektra kooperujících institucí sociální kontroly a sociální pomoci (výchovného, poradenského a terapeutického zaměření) také instituce nestátního charakteru, které vnímáme s ohledem na potřebu rozvoje občanské společnosti jako významný doplněk námi poskytované péče. V této oblasti je  zajištění přednášek a interaktivních seminářů odborných lektorů dle nabídky.

V rámci prevence se děti zúčastní přednášky  zdravotnického pracovníka s praktickými ukázkami první pomoci. Znalosti využijí v soutěži Mladý záchranář.

V průběhu školního roku proběhnou aktivity ve spolupráci s Městským divadlem v Žatci, s organizacemi i jednotlivci, kteří nabídnou škole spolupráci nebo aktivity související s rozvojem osobnosti dětí, s prevencí rizikového chování. 

Školní knihovna je žákům dostupná po celý školní rok, připraví v průběhu školního roku  zajímavé akce pro děti.

Schránka důvěry

Schránka důvěry je umístěna ve vestibulu školy. Žáci do ní mohou anonymně vkládat své dotazy směrem k vedení školy, výchovnému poradci i školnímu metodikovi prevence. Slouží nejen pro dotazy, ale také pro stížnosti a problémy, se kterými potřebují děti poradit. Na řešení dotazů a problémů se následně podílejí vedení, školní metodik prevence a výchovný poradce.

Školní družina

Žáci 1.-5. třídy mohou navštěvovat školní družinu. Družina připravuje pro děti pravidelné akce dle metodických plánů.
V případě potřeby mohou být do družiny umístěni z rozhodnutí ředitele školy i starší dojíždějící žáci.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny  metodičky prevence rizikového chování Mgr.Aleny Armstarkové jsou pro žáky a rodiče kdykoliv po předchozí dohodě. Konzultaci lze dohodnout osobně, telefonicky na telefonním čísle +420 734 429 040

Materiální zázemí:

 • Knihovna
 • Iinteraktivní tabule a diaprojektory ve třídách
 • Počítačová učebna
 • Pedagogická knihovna
 • Seznam knih, videa a PC programů ve sborovně

Závěr:

Minimální preventivní program představuje syntézu přístupů, které zařízení používá v ovlivňování jedinců. Program teoreticky vychází z eklektického způsobu uvažování a ovlivňování jedince i sociální skupiny, vedle přístupů speciálně pedagogických používá i postupy poradenského charakteru. Program je vnímán jako základní nástroj prevence sociálně patologických jevů v našem zařízení a je koncipován jako kontinuální aktivita, je sestaven z množství jednorázových i dlouhodobějších  akcí, které jsou ideově i metodicky propojeny a je orientován i realizován jako primárně preventivní.

Šikana a její řešení v rámci školy 

Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany mezi žáky ZŠ
(Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24246 / 2008-6)

Postup při řešení šikany je součástí minimálního preventivního programu od školního roku 2010/2011
pro 1. – 9. ročník

Nikdo nemá právo druhému ubližovat

Postup při řešení šikany

(Návod pro žáky a rodiče)

Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš, jak dál?

Víš o někom, kdo je šikanován, a je ti ho líto?

Překonej strach a braň se.

Jak se můžeš bránit?

Zajdi za svým třídním učitelem.
Vhoď vzkaz do schránky důvěry (v přízemí naproti sborovně).
Zajdi za Mgr. Jitkou Kouřilovou – metodikem prevence.
Svěř se rodičům.
Použij linku důvěry, která je bezplatná (tel. č. 800 155 555 nebo 116 111)

(Návod pro učitele)

Pro vyšetřování počáteční šikany

 • Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
 • Nalezení vhodných svědků
 • Individuální případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).
 • Zajištění bezprostřední ochrany obětem.
 • Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

Pro pokročilou šikanu s neobvyklou formou – výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžadující následný postup

 • Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti.
 • Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování.
 • Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.
 • Pokračující pomoc a podpora oběti.
 • Nahlášení policii.
 • Vlastní vyšetřování.

V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, a to zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, Policii ČR.

Oblasti primární prevence:

1. stupeň

1.-3. třída 

? Sociální a osobnostní rozvoj dětí, výchova ke zdravému životnímu stylu - zajištěn v předmětech: prvouka, HV, VV, PV, TV

rodina jako bezpečné místo, nebezpečí komunikace s cizími lidmi

 • chování v krizových situacích - (hry, soutěže, zaměřené na spolupráci mezi dětmi a rozvoj hudebních, výtvarných, pracovních a pohybových vlastností dětí)
 • zacházení s lék
 • nabídka volnočasových aktivit ve škole,

? šikana , násilné chování, syndrom CAN  – prvouka,

 • zaměřit se na výchovu dětí k solidaritě se slabými, podporu outsiderů,
 • zaměřit se na posílení demokracie ve třídě: • ptát se dětí na jejich názory, přání
 • dávat jim možnost volby a rozhodování přiměřeně věku
 • otevřeně mluvit o problémech, chybách a nevhodném chování dětí i dospělých  (učitel, vychovatel,rodič)
 • ranní kruhy – možnost dětí povědět o svých problémech

?disociální chování (poruchy chování mladšího škol. věku) - prvouka i ostatní předměty v rámci osnov,

 • ve všech předmětech se zaměřit na pozitivní přístup, dostatečně stimulovat děti zvládnutelnými úkoly – pochvala, objektivně emocionální a klidný přístup, ocenění úsilí a úspěchu, umožnit možnost volby – učit je rozhodovat přiměřeně věku
 • ranní kruhy – možnost dětí vyjádřit se k projevům chování spolužáků

? rasismus, tolerance k menšinám – VV, HV, ČJ, prvouka

 • je důležité, aby se děti naučily vnímat vzájemné odlišnosti a uměly je přijímat
 • v rámci výuky využívat možnosti dramatické výchovy
 • ranní kruhy – možnost dětí povědět o svých zkušenostech a zážitcích 

4.– 5. třída

? Sociální a osobnostní rozvoj dětí, výchova ke zdravému životnímu stylu - zajištěn v předmětech matematika, ČJ, vlastivěda, přírodověda, AJ, NJ, HV,VV,PV, TV,

(hry, soutěže, zaměřené na spolupráci mezi dětmi a rozvoj jazykových, hudebních, výtvarných, pracovních a pohybových vlastností dětí)

 • životospráva a důsledky nevhodných návyků
 • nabídka volnočasových aktivit ve škole,

? šikana , násilné chování, syndrom CAN –vlastivěda, přírodověda, ČJ,

 • zaměřit se na výchovu dětí k solidaritě se slabými, podporu outsiderů,
 • zaměřit se na posílení demokracie ve třídě:
 • ptát se dětí na jejich názory, přání
 • dávat jim možnost volby a rozhodování   přiměřeně věku
 • otevřeně mluvit o problémech, chybách a nevhodném chování dětí i dospělých (učitel, vychovatel, rodič)
 • ranní kruhy – možnost dětí povědět o svých problémech

? disociální chování (poruchy chování mladšího škol. věku)

 • ve všech předmětech se zaměřit na pozitivní přístup, dostatečně stimulovat děti zvládnutelnými úkoly – pochvala, objektivně emocionální a klidný přístup, ocenění úsilí a úspěchu, umožnit možnost volby – učit je rozhodovat přiměřeně věku
 • ranní kruhy – možnost dětí vyjádřit se k projevům chování spolužáků

? návykové látky –přírodověda, matematika,

 • pojmy drogová závislost a poznatky o negativním vlivu legálních drog (tabák,  alkohol)
 • ranní kruhy – možnost dětí probrat s učitelem zajímavá témata

? rasismus, tolerance k menšinám – VV, HV, ČJ, vlastivěda, cizí jazyk

 • je důležité, aby se děti naučily vnímat vzájemné odlišnosti a uměly je přijímat
 • v rámci výuky využívat možnosti dramatické výchovy
 • ranní kruhy – možnost dětí povědět o svých zkušenostech a zážitcích

Děti by měly po přechodu na 2.stupeň ZŠ znát a umět:

 • definovat rodinu jako zázemí a útočiště
 • zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými
 • mít základní sociální dovednosti
 • umět se chránit před cizími lidmi
 • mít základní zdravotní návyky
 • umět si správně zorganizovat svůj volný čas
 • umět rozlišit léky a návykové látky
 • znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách
 • znát následky užívání návykových látek
 • umět odmítat 

2. stupeň

6. třída

? Sociální a osobnostní rozvoj dětí, výchova ke zdravému životnímu stylu zajištěn v předmětu Výchova k občanství,

 • probíraná témata domov, rodina, hodnoty (vlastní hierarchie hodnot, hodnotová spirála), přání s ohledem na přání okolí a rodičů
 • seznámení žáků s pojmy volný čas, duševní hygiena, životospráva a její podíl na zdraví výkonnosti a duševní pohodě
 • využití metod dramatické výchovy , besedy, diskuse,
 • nabídka volnočasových aktivit ve škole,  sportovní oddíly

? šikana , násilné chování, syndrom CAN  - zajištěno v předmětu VO

 • přednáška s odborníky na téma šikana – vysvětlení pojmu, projevů, stádií a možnosti řešení
 • zaměřit se na výchovu dětí k solidaritě se slabými, podporu outsiderů,
 • zaměřit se na posílení demokracie ve třídě, podporu kooperace ve třídě a podporu  vrstevnických vztahů
 • otevřeně mluvit o problémech, chybách a nevhodném chování dětí i dospělých  (učitel, rodič)

? disociální chování (poruchy chování disociálního typu) –   besedy s odborníky

 • ve všech předmětech se zaměřit na pozitivní přístup, dostatečně stimulovat děti zvládnutelnými úkoly – pochvala, objektivně emocionální a klidný přístup, ocenění úsilí a úspěchu, umožnit možnost volby – učit je rozhodovat přiměřeně věku
 • charakteristika  a porovnání životních stylů vrstevnických skupin - formou diskuse

? návykové látky

 • přírodopis– rostliny vhodné na výrobu omamných látek(včetně alkoholu) –  význam negativní -drogy, pozitivní – lékařství
 • fyzika – vlastnosti látek, čichači
 • zeměpis – drogy pocházející z Lat. Ameriky , Asie,
 • matematika – finanční náročnost závislosti
 • VO - charakteristika drogového a nedrogového stylu života
 • VO - trénování způsobů odmítnutí,
 • beseda s odborníky,

? rasismus, tolerance k menšinám – VV, HV, ČJ, cizí jazyk, zeměpis, dějepis

 • je důležité, aby se děti naučily vnímat vzájemné odlišnosti a uměly je přijímat
 • v rámci výuky využívat možnosti dramatické výchovy
 • psychohry: Dárek, Jak si být kamarádem, Cestující ve vlaku, Jsme různí a to je krásné,
 • beseda s odbornými lektory

7. třída

? Sociální a osobnostní rozvoj dětí, výchova ke zdravému životnímu stylu zajištěn v předmětu Výchova k občanství, výchova ke zdraví

 • seznámení dětí s pojmy sebevědomí, sebedůvěra, komunikace
 • ? zásady správné komunikace
 • ? nácvik, přehrávání možných způsobů řešení konfliktů – metody dramatické výchovy
 • ? praktické procvičování jednotlivých způsobů odmítání, asertivity a obrany před manipulací
 • reklama jako jednostranná komunikace
 • mezilidské vztahy – rodina, přátelé, důvěra
 • co prospívá organizmu  a co je škodlivé
 • využití metod dramatické výchovy, besedy, diskuse,
 • nabídka volnočasových aktivit ve škole, ve spolupráci se ZUŠ, sportovními oddíly

? šikana , násilné chování, syndrom CAN  - zajištěno v předmětu VO, Vkz

 • přednáška s odborníky na téma šikana – vysvětlení pojmu, projevů, stádií a možnosti řešení
 • zaměřit se na výchovu dětí k solidaritě se slabými, podporu outsiderů,
 • zaměřit se na posílení demokracie ve třídě, podporu kooperace ve třídě a podporu  vrstevnických vztahů
 • otevřeně mluvit o problémech, chybách a nevhodném chování dětí i dospělých  (učitel, rodič)

? poruchy chování disociálního i asociálního typu – besedy s odborníky

 • charakteristika  a porovnání životních stylů vrstevnických skupin -  formou diskuse
 • exkurze a beseda s odborníky – o výkonu ÚV, OV
 • zajištěno i v předmětech VO, Vkz

? návykové látky

 • přírodověda – rostliny vhodné na výrobu omamných látek(včetně alkoholu) –  význam negativní -drogy, pozitivní – lékařství
 • zeměpis – současný stav drogových cest, nabídka drog, volný pohyb osob
 • matematika – finanční náročnost závislosti
 • vznik závislosti
 • zdravotní a psychická rizika užívání legálních drog – alkohol, tabákové výrobky
 • důraz na věkovou hranici možnosti užívání legálních drog
 • charakteristika drogového a nedrogového stylu života
 • trénování způsobů odmítnutí,
 • beseda s odborníky,

? rasismus, tolerance k menšinám – VO, VV, HV, ČJ, cizí jazyk, zeměpis, dějepis

 • je důležité, aby se děti naučily vnímat vzájemné odlišnosti a uměly je přijímat
 • vysvětlení  pojmu – předsudek, diskriminace, tolerance, rasismus, násilí
 • lidská práva, úmluva o právech dítěte
 • beseda s odbornými lektory

8. třída

? Sociální a osobnostní rozvoj dětí, výchova ke zdravému životnímu stylu zajištěn v předmětech Výchova k občanství,  Výchova ke zdraví

 • ? rozvoj sebepoznání, sebepojetí
 • ? člověk a dospívání, vrstevnické party, sociální vztahy, člověk a zdraví,
 • ? chování v krizových situacích
 • ? praktické procvičování jednotlivých způsobů odmítání, asertivity a obrany před manipulací, skupinová dynamika ve třídě
 • ? nácvik dovedností snižující stres, 
 • ? vytváření postojů a názorů žáků
 • využití metod dramatické výchovy , besedy, diskuse,
 • nabídka volnočasových aktivit ve škole, ve spolupráci se ZUŠ, sportovními oddíly

? šikana , násilné chování, syndrom CAN  - zajištěno v předmětech VO, Vkz

 • přednáška s odborníky na téma šikana – vysvětlení pojmu, projevů, stádií a možnosti řešení
 • agresivita, různé formy násilí
 • zaměřit se na výchovu dětí k solidaritě se slabými, podporu outsiderů,
 • zaměřit se na posílení demokracie ve třídě, podporu kooperace ve třídě a podporu vrstevnických vztahů
 • otevřeně mluvit o problémech, chybách a nevhodném chování dětí i dospělých  (učitel, rodič)

? poruchy  chování - disociálního i asociálního typu –   besedy s odborníky

 • ve všech předmětech se zaměřit na pozitivní přístup, dostatečně stimulovat děti zvládnutelnými úkoly – pochvala, objektivně emocionální a klidný přístup, ocenění úsilí a úspěchu, umožnit možnost volby – učit je rozhodovat přiměřeně věku          
 • charakteristika  a porovnání životních stylů vrstevnických skupin -  formou diskuse
 • negativní dopad nevhodného chování na profesní uplatnění        
 • exkurze, beseda s odborníky – zákon o výkonu ÚV, OV a  trestní odpovědnosti mladistvých

? návykové látky

 • zeměpis – cestovní ruch, rekreace – zvyšování dosažitelnosti drog, pašeráci drog, současný stav drogových cest, nabídka drog,
 • matematika – finanční náročnost závislosti
 • chemie – složení návykových látek, jejich klasifikace a účinky
 • zopakování základních pojmů, vznik závislosti
 • zdravotní a psychická rizika užívání drog
 • důraz na věkovou hranici možnosti užívání legálních drog
 • charakteristika drogového a nedrogového stylu života
 • trénování způsobů odmítnutí,
 • přednáška, beseda s odborníky,

? rasismus, sekty,  tolerance k menšinám – VV, HV, ČJ, cizí jazyk, zeměpis, dějepis

 • je důležité , aby se děti naučily vnímat vzájemné odlišnosti a uměly je přijímat
 • vysvětlení pojmu – předsudek, diskriminace, tolerance, rasismus, násilí
 • seznámit děti s formami agrese a násilí vůči minoritám
 • vztah k jiným kulturám, jejich přínos pro kulturu majority
 • vysvětlení pojmu sekta, znaky sekt, jejich nebezpečí a závislost na sektách

9. třída

? Sociální a osobnostní rozvoj dětí, výchova ke zdravému životnímu stylu zajištěn v předmětech Výchova k občanství a Výchova ke zdraví

 • člověk a dospívání, vrstevnické party, sociální vztahy, člověk a zdraví,  
 • sexuální výchova, odlišnosti, deviace
 • pojmy přátelství, láska, sex, význam partnerského vztahu
 • rizika předčasně zahájeného pohlavního života – pohlavně přenosné choroby, HIV, AIDS
 • prostituce, sexuální zneužívání
 • nabídka volnočasových aktivit ve škole, 

? šikana , násilné chování, syndrom CAN  - zajištěno v předmětech VO, Vkz

 • zaměřit se na výchovu dětí k solidaritě se slabými, podporu outsiderů,
 • zaměřit se na posílení demokracie ve třídě, podporu kooperace ve třídě a podporu  vrstevnických vztahů
 • otevřeně mluvit o problémech, chybách a nevhodném chování dětí i dospělých  (učitel, rodič)

? poruchy  chování - disociálního i asociálního typu

 • charakteristika  a porovnání životních stylů vrstevnických skupin -  formou diskuse
 • negativní dopad nevhodného chování na profesní uplatnění
 • přednáška, beseda s odborníky – zákon o výkonu ÚV, OV a  trestní odpovědnosti mladistvých,

? návykové látky

 • zeměpis – cestovní ruch, rekreace – zvyšování dosažitelnosti drog, pašeráci drog, současný stav drogových cest, nabídka drog,
 • matematika – finanční náročnost závislosti
 • chemie – složení návykových látek, jejich klasifikace a účinky
 • zopakování základních pojmů, vznik závislosti
 • zdravotní a psychická rizika užívání drog
 • důraz na věkovou hranici možnosti užívání legálních drog
 • charakteristika drogového a nedrogového stylu života

? rasismus, sekty,  tolerance k menšinám – VV, HV, ČJ, cizí jazyk, zeměpis, dějepis

 • je důležité , aby se děti naučily vnímat vzájemné odlišnosti a uměly je přijímat
 • vysvětlení pojmu – předsudek, diskriminace, tolerance, rasismus, násilí
 • seznámit děti s formami agrese a násilí vůči minoritám
 • vztah k jiným kulturám, jejich přínos pro kulturu majority
 • vysvětlení pojmu sekta, znaky sekt, jejich nebezpečí a závislost na sektách
 • v rámci výuky využívat možnosti dramatické výchovy

Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět:

 • pojmenovat základní návykové látky
 • znát jejich účinky na lidský organizmus
 • orientovat se v problematice závislosti
 • znát základní právní normy
 • vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku
 • posilovat své sebevědomí
 • správně se rozhodovat, odmítat
 • zaujímat zdravé životní postoje
 • orientovat se v problematice sexuální výchovy
 • bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc
 • zvládat základní sociální dovednosti

Kontakty a adresy

Pedagogicko-psychologická poradna, Smetanovo náměstí 331, Žatec,

E-mail: zatec@pppuk.cz

Web: http://www.pppuk.cz/poradny/zatec 

Pedagogicko-psychologická poradna, Fibichova 1129, Kadaň, www.pppuk.cz

Pedagogicko-psychologická poradna, Václavská 4153, Chomutov, www.pcsuk.unas.cz

Pedagogicko-psychologická poradna, J.Palacha 1534, Most, www.pcsuk.unas.cz

Linka bezpečí dětí a mládeže, 800 155 555, www.linkabezpeci.cz

Vzkaz domů/dítě na útěku, 800 111 113www.linkabezpeci.cz

Internetová linka, www.linkabezpeci.cz

Bílý kruh bezpečí, Duškova 20, 257 317 100www.bkb.cz

SANANIM, Novovysočanská 604 a, www.sananim.cz

Život bez závislostí, Lupáčova 14, www.zivot-bez-zavislosti.cz

Help line AIDS, 800 800 980, 800 144 444

Stránky projektu Nadace O2, která se věnuje zlepšování komunikačních problémů dětí a

mládeže  www.minimalizacesikany.cz

Sdružení na pomoc obětem šikanování a k prevenci tohoto celospolečenského problému

www.sikana.org

Nadace pomáhající dětem, www.nasedite.cz

Pro rodiče: rodičovská linka 283 852 222 (v provozu: pondělí 13 – 16hod, středa 16 – 19hod)

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče 286 881 059

Agentura Radost, pomoc potřebným, Sociální centrum Radka www.mcr.kadan.cz

 

Minimální preventivní program je účinný od 1.9. 2015

Mgr. Alena Armstarková

Školní metodik prevence rizikového chování

Mgr. Milan Armstark

ředitel ZŠ a MŠ